Việt Nam Tiếng Việt
  • JAPAN RAIL PASS Banner 3
  • JAPAN RAIL PASS Banner 1
Giá vé quy đổi thành tiền Việt Nam đồng có thể thay đổi do tỉ giá.
1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Japan Railways Group
Chặng Japan Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 29,110 JPY
5,880,220 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 14,550 JPY
2,939,100 VND
Giá vé thương gia người lớn 38,880 JPY
7,853,760 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 19,440 JPY
3,926,880 VND
Đặt vé Đặt vé
Ngày 14DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 46,390 JPY
9,370,780 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 23,190 JPY
4,684,380 VND
Giá vé thương gia người lớn 62,950 JPY
12,715,900 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 31,470 JPY
6,356,940 VND
Đặt vé Đặt vé
Ngày 21DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 59,350 JPY
11,988,700 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 29,670 JPY
5,993,340 VND
Giá vé thương gia người lớn 81,870 JPY
16,537,740 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 40,930 JPY
8,267,860 VND
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido Rainway Company
Chặng Hokkaido Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 16,500 JPY
3,333,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,250 JPY
1,666,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày FLEX4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,000 JPY
4,444,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,000 JPY
2,222,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,000 JPY
4,444,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,000 JPY
2,222,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 24,000 JPY
4,848,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,000 JPY
2,424,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Central West Japan Rainway Company
Chặng Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 13,500 JPY
2,727,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,750 JPY
1,363,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng Ise-Kumano Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,500 JPY
2,121,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,250 JPY
1,060,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty West Japan Rainway Company
Chặng West (Kansai) Rail Pass
Ngày 1DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 2,200 JPY
444,400 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 1,100 JPY
222,200 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,300 JPY
868,600 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,150 JPY
434,300 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,300 JPY
1,070,600 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,650 JPY
535,300 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,300 JPY
1,272,600 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,150 JPY
636,300 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai Wide) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 8,500 JPY
1,717,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,250 JPY
858,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Sanyo- San'in) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 19,000 JPY
3,838,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,500 JPY
1,919,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 13,000 JPY
2,626,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,500 JPY
1,313,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 11,000 JPY
2,222,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,500 JPY
1,111,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 JPY
3,030,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 JPY
1,515,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hokuriku) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,000 JPY
1,010,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,500 JPY
505,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (San'in & Okayama) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,500 JPY
909,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,250 JPY
454,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Setouchi Area) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 16,000 JPY
3,232,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,000 JPY
1,616,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Shikoku Rainway Company
Chặng All Shikoku Rail Pass
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,300 JPY
1,272,600 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,150 JPY
636,300 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,200 JPY
1,454,400 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,600 JPY
727,200 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,900 JPY
1,595,800 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,950 JPY
797,900 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 9,700 JPY
1,959,400 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,850 JPY
979,700 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu Rainway Company
Chặng Kyushu (North) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 8,500 JPY
1,717,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,250 JPY
858,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,000 JPY
2,020,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,000 JPY
1,010,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng Kyushu (All) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 JPY
3,030,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 JPY
1,515,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 18,000 JPY
3,636,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,000 JPY
1,818,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty East- West Japan Rainways Company
Chặng Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 24,000 JPY
4,848,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,000 JPY
2,424,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido- East Japan Rainways Company
Chặng Jr East- South Hokkaido Rail Pass
Ngày FLEX6DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 26,000 JPY
5,252,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 13,000 JPY
2,626,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu- West Japan Rainways Company
Chặng Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,000 JPY
4,444,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,000 JPY
2,222,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé

Bảng giá vé JAPAN RAIL PASS

Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Japan Railways Group
Japan Rail Pass 7DAYS 29,110 JPY
5,880,220 VND
14,550 JPY
2,939,100 VND
38,880 JPY
7,853,760 VND
19,440 JPY
3,926,880 VND
Đặt vé
14DAYS 46,390 JPY
9,370,780 VND
23,190 JPY
4,684,380 VND
62,950 JPY
12,715,900 VND
31,470 JPY
6,356,940 VND
Đặt vé
21DAYS 59,350 JPY
11,988,700 VND
29,670 JPY
5,993,340 VND
81,870 JPY
16,537,740 VND
40,930 JPY
8,267,860 VND
Đặt vé
Hokkaido Rainway Company
Hokkaido Rail Pass 3DAYS 16,500 JPY
3,333,000 VND
8,250 JPY
1,666,500 VND


Đặt vé
FLEX4DAYS 22,000 JPY
4,444,000 VND
11,000 JPY
2,222,000 VND


Đặt vé
5DAYS 22,000 JPY
4,444,000 VND
11,000 JPY
2,222,000 VND


Đặt vé
7DAYS 24,000 JPY
4,848,000 VND
12,000 JPY
2,424,000 VND


Đặt vé
Central West Japan Rainway Company
Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass 5DAYS 13,500 JPY
2,727,000 VND
6,750 JPY
1,363,500 VND


Đặt vé
Ise-Kumano Area Tourist Pass 5DAYS 10,500 JPY
2,121,000 VND
5,250 JPY
1,060,500 VND


Đặt vé
West Japan Rainway Company
West (Kansai) Rail Pass 1DAYS 2,200 JPY
444,400 VND
1,100 JPY
222,200 VND


Đặt vé
2DAYS 4,300 JPY
868,600 VND
2,150 JPY
434,300 VND


Đặt vé
3DAYS 5,300 JPY
1,070,600 VND
2,650 JPY
535,300 VND


Đặt vé
4DAYS 6,300 JPY
1,272,600 VND
3,150 JPY
636,300 VND


Đặt vé
West (Kansai Wide) Rail Pass 5DAYS 8,500 JPY
1,717,000 VND
4,250 JPY
858,500 VND


Đặt vé
West (Sanyo- San'in) Rail Pass 7DAYS 19,000 JPY
3,838,000 VND
9,500 JPY
1,919,000 VND


Đặt vé
West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass 5DAYS 13,000 JPY
2,626,000 VND
6,500 JPY
1,313,000 VND


Đặt vé
West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass 5DAYS 11,000 JPY
2,222,000 VND
5,500 JPY
1,111,000 VND


Đặt vé
West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass 7DAYS 15,000 JPY
3,030,000 VND
7,500 JPY
1,515,000 VND


Đặt vé
West (Hokuriku) Rail Pass 4DAYS 5,000 JPY
1,010,000 VND
2,500 JPY
505,000 VND


Đặt vé
West (San'in & Okayama) Rail Pass 4DAYS 4,500 JPY
909,000 VND
2,250 JPY
454,500 VND


Đặt vé
West (Setouchi Area) Rail Pass 5DAYS 16,000 JPY
3,232,000 VND
8,000 JPY
1,616,000 VND


Đặt vé
Shikoku Rainway Company
All Shikoku Rail Pass 2DAYS 6,300 JPY
1,272,600 VND
3,150 JPY
636,300 VND


Đặt vé
3DAYS 7,200 JPY
1,454,400 VND
3,600 JPY
727,200 VND


Đặt vé
4DAYS 7,900 JPY
1,595,800 VND
3,950 JPY
797,900 VND


Đặt vé
5DAYS 9,700 JPY
1,959,400 VND
4,850 JPY
979,700 VND


Đặt vé
Kyushu Rainway Company
Kyushu (North) Rail Pass 3DAYS 8,500 JPY
1,717,000 VND
4,250 JPY
858,500 VND


Đặt vé
5DAYS 10,000 JPY
2,020,000 VND
5,000 JPY
1,010,000 VND


Đặt vé
Kyushu (All) Rail Pass 3DAYS 15,000 JPY
3,030,000 VND
7,500 JPY
1,515,000 VND


Đặt vé
5DAYS 18,000 JPY
3,636,000 VND
9,000 JPY
1,818,000 VND


Đặt vé
Kyushu- West Japan Rainways Company
Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass 7DAYS 22,000 JPY
4,444,000 VND
11,000 JPY
2,222,000 VND


Đặt vé
East- West Japan Rainways Company
Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass 7DAYS 24,000 JPY
4,848,000 VND
12,000 JPY
2,424,000 VND


Đặt vé
Hokkaido- East Japan Rainways Company
Jr East- South Hokkaido Rail Pass FLEX6DAYS 26,000 JPY
5,252,000 VND
13,000 JPY
2,626,000 VND


Đặt vé

Khám phá đất nước nhật bản cùng với Japan rail pass

Hệ thống đường sắt được chia thành 6 vùng địa lý và được quản lý bởi 6 công ty thành viên của JR Group - Nhật Bản
Đăng ký nhận
bản tin Onetour

Cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất

Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt

Hỗ trợ Online