Việt Nam Tiếng Việt
  • JAPAN RAIL PASS Banner 1
  • JAPAN RAIL PASS Banner 3
  • JAPAN RAIL PASS Banner 2
1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Japan Railways Group
Chặng Japan Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 29,110 JPY
5,907,292 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 14,550 JPY
2,952,632 VND
Giá vé thương gia người lớn 38,880 JPY
7,889,918 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 19,440 JPY
3,944,959 VND
Đặt vé Đặt vé
Ngày 14DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 46,390 JPY
9,413,923 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 23,190 JPY
4,705,947 VND
Giá vé thương gia người lớn 62,950 JPY
12,774,444 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 31,470 JPY
6,386,207 VND
Đặt vé Đặt vé
Ngày 21DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 59,350 JPY
12,043,896 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 29,670 JPY
6,020,933 VND
Giá vé thương gia người lớn 81,870 JPY
16,613,879 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 40,930 JPY
8,305,925 VND
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido Rainway Company
Chặng Hokkaido Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 16,500 JPY
3,348,345 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,250 JPY
1,674,173 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày FLEX4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,000 JPY
4,464,460 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,000 JPY
2,232,230 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,000 JPY
4,464,460 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,000 JPY
2,232,230 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 24,000 JPY
4,870,320 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,000 JPY
2,435,160 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Central West Japan Rainway Company
Chặng Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 13,500 JPY
2,739,555 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,750 JPY
1,369,778 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng Ise-Kumano Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,500 JPY
2,130,765 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,250 JPY
1,065,383 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty West Japan Rainway Company
Chặng West (Kansai) Rail Pass
Ngày 1DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 2,200 JPY
446,446 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 1,100 JPY
223,223 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,300 JPY
872,599 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,150 JPY
436,300 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,300 JPY
1,075,529 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,650 JPY
537,765 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,300 JPY
1,278,459 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,150 JPY
639,230 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai Wide) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 8,500 JPY
1,724,905 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,250 JPY
862,453 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Sanyo- San'in) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 19,000 JPY
3,855,670 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,500 JPY
1,927,835 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 13,000 JPY
2,638,090 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,500 JPY
1,319,045 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 11,000 JPY
2,232,230 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,500 JPY
1,116,115 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 JPY
3,043,950 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 JPY
1,521,975 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hokuriku) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,000 JPY
1,014,650 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,500 JPY
507,325 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (San'in & Okayama) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,500 JPY
913,185 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,250 JPY
456,593 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Setouchi Area) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 16,000 JPY
3,246,880 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,000 JPY
1,623,440 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Shikoku Rainway Company
Chặng All Shikoku Rail Pass
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,300 JPY
1,278,459 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,150 JPY
639,230 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,200 JPY
1,461,096 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,600 JPY
730,548 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,900 JPY
1,603,147 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,950 JPY
801,574 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 9,700 JPY
1,968,421 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,850 JPY
984,211 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu Rainway Company
Chặng Kyushu (North) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 8,500 JPY
1,724,905 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,250 JPY
862,453 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,000 JPY
2,029,300 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,000 JPY
1,014,650 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng Kyushu (All) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 JPY
3,043,950 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 JPY
1,521,975 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 18,000 JPY
3,652,740 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,000 JPY
1,826,370 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty East- West Japan Rainways Company
Chặng Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 24,000 JPY
4,870,320 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,000 JPY
2,435,160 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido- East Japan Rainways Company
Chặng Jr East- South Hokkaido Rail Pass
Ngày FLEX6DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 26,000 JPY
5,276,180 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 13,000 JPY
2,638,090 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé

Bảng giá vé JAPAN RAIL PASS

Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Japan Railways Group
Japan Rail Pass 7DAYS 29,110 JPY
5,907,292 VND
14,550 JPY
2,952,632 VND
38,880 JPY
7,889,918 VND
19,440 JPY
3,944,959 VND
Đặt vé
14DAYS 46,390 JPY
9,413,923 VND
23,190 JPY
4,705,947 VND
62,950 JPY
12,774,444 VND
31,470 JPY
6,386,207 VND
Đặt vé
21DAYS 59,350 JPY
12,043,896 VND
29,670 JPY
6,020,933 VND
81,870 JPY
16,613,879 VND
40,930 JPY
8,305,925 VND
Đặt vé
Hokkaido Rainway Company
Hokkaido Rail Pass 3DAYS 16,500 JPY
3,348,345 VND
8,250 JPY
1,674,173 VND


Đặt vé
FLEX4DAYS 22,000 JPY
4,464,460 VND
11,000 JPY
2,232,230 VND


Đặt vé
5DAYS 22,000 JPY
4,464,460 VND
11,000 JPY
2,232,230 VND


Đặt vé
7DAYS 24,000 JPY
4,870,320 VND
12,000 JPY
2,435,160 VND


Đặt vé
Central West Japan Rainway Company
Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass 5DAYS 13,500 JPY
2,739,555 VND
6,750 JPY
1,369,778 VND


Đặt vé
Ise-Kumano Area Tourist Pass 5DAYS 10,500 JPY
2,130,765 VND
5,250 JPY
1,065,383 VND


Đặt vé
West Japan Rainway Company
West (Kansai) Rail Pass 1DAYS 2,200 JPY
446,446 VND
1,100 JPY
223,223 VND


Đặt vé
2DAYS 4,300 JPY
872,599 VND
2,150 JPY
436,300 VND


Đặt vé
3DAYS 5,300 JPY
1,075,529 VND
2,650 JPY
537,765 VND


Đặt vé
4DAYS 6,300 JPY
1,278,459 VND
3,150 JPY
639,230 VND


Đặt vé
West (Kansai Wide) Rail Pass 5DAYS 8,500 JPY
1,724,905 VND
4,250 JPY
862,453 VND


Đặt vé
West (Sanyo- San'in) Rail Pass 7DAYS 19,000 JPY
3,855,670 VND
9,500 JPY
1,927,835 VND


Đặt vé
West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass 5DAYS 13,000 JPY
2,638,090 VND
6,500 JPY
1,319,045 VND


Đặt vé
West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass 5DAYS 11,000 JPY
2,232,230 VND
5,500 JPY
1,116,115 VND


Đặt vé
West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass 7DAYS 15,000 JPY
3,043,950 VND
7,500 JPY
1,521,975 VND


Đặt vé
West (Hokuriku) Rail Pass 4DAYS 5,000 JPY
1,014,650 VND
2,500 JPY
507,325 VND


Đặt vé
West (San'in & Okayama) Rail Pass 4DAYS 4,500 JPY
913,185 VND
2,250 JPY
456,593 VND


Đặt vé
West (Setouchi Area) Rail Pass 5DAYS 16,000 JPY
3,246,880 VND
8,000 JPY
1,623,440 VND


Đặt vé
Shikoku Rainway Company
All Shikoku Rail Pass 2DAYS 6,300 JPY
1,278,459 VND
3,150 JPY
639,230 VND


Đặt vé
3DAYS 7,200 JPY
1,461,096 VND
3,600 JPY
730,548 VND


Đặt vé
4DAYS 7,900 JPY
1,603,147 VND
3,950 JPY
801,574 VND


Đặt vé
5DAYS 9,700 JPY
1,968,421 VND
4,850 JPY
984,211 VND


Đặt vé
Kyushu Rainway Company
Kyushu (North) Rail Pass 3DAYS 8,500 JPY
1,724,905 VND
4,250 JPY
862,453 VND


Đặt vé
5DAYS 10,000 JPY
2,029,300 VND
5,000 JPY
1,014,650 VND


Đặt vé
Kyushu (All) Rail Pass 3DAYS 15,000 JPY
3,043,950 VND
7,500 JPY
1,521,975 VND


Đặt vé
5DAYS 18,000 JPY
3,652,740 VND
9,000 JPY
1,826,370 VND


Đặt vé
East- West Japan Rainways Company
Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass 7DAYS 24,000 JPY
4,870,320 VND
12,000 JPY
2,435,160 VND


Đặt vé
Hokkaido- East Japan Rainways Company
Jr East- South Hokkaido Rail Pass FLEX6DAYS 26,000 JPY
5,276,180 VND
13,000 JPY
2,638,090 VND


Đặt vé
Đăng ký nhận
bản tin Onetour

Cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất

Hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt