Đền Cửa Ông - Chùa Cái Bầu – Chùa Ba Vàng

Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
790,000 đ 490,000 đ /người Chi tiết

Chùa Cao Linh - Bạch Đằng Giang – Chùa Hang – Đền Bà Đế

Lịch trình: Hà Nội Hải Phòng
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 600,000 đ /người Chi tiết

Tây Yên Tử - Chùa Vĩnh Nghiêm – Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng

Lịch trình: Hà Nội Bắc Giang
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
890,000 đ 600,000 đ /người Chi tiết

Hà Nội – Chùa Tam Chúc – Tràng An – Hà Nội

Lịch trình: Hà Nội Ninh Bình
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
950,000 đ 750,000 đ /người Chi tiết

Hà Nội – Chùa Ba Vàng - Yên Tử - Hà Nội

Lịch trình: Hà Nội Quảng Ninh
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
850,000 đ 550,000 đ /người Chi tiết

Khám phá chùa Hương 1 ngày

Lịch trình: Hà Nội
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
990,000 đ 610,000 đ /người Chi tiết

Du lịch Bái Đính - Tràng An Ninh Bình

Lịch trình: Hà Nội Ninh Bình
Lịch khởi hành từ Hà Nội: - Tháng 01: 27, 28, 29, 30, 31 - Tháng 02: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Tháng 03: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Thời gian:
1 ngày 0 đêm
1,050,000 đ 700,000 đ /người Chi tiết