Giá vé quy đổi thành tiền Việt Nam đồng có thể thay đổi do tỉ giá.
1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty JAPAN RAILWAYS GROUP
Chặng JAPAN RAIL PASS
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 50,000 JPY
8,750,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 25,000 JPY
4,375,000 VND
Giá vé thương gia người lớn 70,000 JPY
12,250,000 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 35,000 JPY
6,125,000 VND
Đặt vé Đặt vé
Ngày 14DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 80,000 JPY
14,000,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 40,000 JPY
7,000,000 VND
Giá vé thương gia người lớn 110,000 JPY
19,250,000 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 55,000 JPY
9,625,000 VND
Đặt vé Đặt vé
Ngày 21DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 100,000 JPY
17,500,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 50,000 JPY
8,750,000 VND
Giá vé thương gia người lớn 140,000 JPY
24,500,000 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 70,000 JPY
12,250,000 VND
Đặt vé Đặt vé
Công ty HOKKAIDO RAILWAY COMPANY
Chặng HOKKAIDO RAIL PASS
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 20,000 JPY
3,500,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 10,000 JPY
1,750,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 26,000 JPY
4,550,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 13,000 JPY
2,275,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 10DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 32,000 JPY
5,600,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 16,000 JPY
2,800,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng SAPPORO-NOBORIBETSU AREA PASS
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 9,000 JPY
1,575,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,500 JPY
787,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng SAPPORO-FURANO AREA PASS
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,000 JPY
1,750,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,000 JPY
875,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty CENTRAL WEST JAPAN RAILWAY COMPANY
Chặng TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 19,800 JPY
3,465,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,900 JPY
1,732,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 16,500 JPY
2,887,500 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,250 JPY
1,443,750 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty WEST JAPAN RAILWAY COMPANY
Chặng WEST (KANSAI) RAIL PASS
Ngày 1DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 2,800 JPY
490,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 1,400 JPY
245,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,800 JPY
840,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,800 JPY
490,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,800 JPY
1,015,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,900 JPY
507,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 7,000 JPY
1,225,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,500 JPY
612,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng WEST (KANSAI WIDE) RAIL PASS
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 12,000 JPY
2,100,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,000 JPY
1,050,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng WEST (SANYO-SAN'IN) RAIL PASS
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 23,000 JPY
4,025,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,500 JPY
2,012,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng WEST (KANSAI-HIROSHIMA) RAIL PASS
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 17,000 JPY
2,975,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,500 JPY
1,487,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng WEST (HIROSHIMA-YAMAGUCHI) RAIL PASS
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 JPY
2,625,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 JPY
1,312,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng WEST (KANSAI-HOKURIKU) RAIL PASS
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 19,000 JPY
3,325,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,500 JPY
1,662,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng WEST (SAN'IN&OKAYAMA) RAIL PASS
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,580 JPY
801,500 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,290 JPY
400,750 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng SETOUCHI AREA PASS
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,000 JPY
3,850,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,000 JPY
1,925,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng KANSAI-SAN'IN AREA PASS
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 18,000 JPY
3,150,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,000 JPY
1,575,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty SHIKOKU RAILWAY COMPANY
Chặng ALL SHIKOKU RAIL PASS
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 17,000 JPY
2,975,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,500 JPY
1,487,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 JPY
2,625,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 JPY
1,312,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 12,000 JPY
2,100,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,000 JPY
1,050,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng KAGAWA MINI RAIL & FERRY PASS
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,000 JPY
1,050,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,000 JPY
525,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty KYUSHU RAILWAY COMPANY
Chặng KYUSHU (ALL) RAIL PASS
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 20,000 JPY
3,500,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 10,000 JPY
1,750,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 22,500 JPY
3,937,500 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,250 JPY
1,968,750 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 25,000 JPY
4,375,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,500 JPY
2,187,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty EAST-WEST JAPAN RAILWAYS COMPANY
Chặng HOKURIKU ARCH PASS
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 30,000 JPY
5,250,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 15,000 JPY
2,625,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty WEST JAPAN-KYUSHU RAILWAY COMPANY
Chặng SANYO-SAN'IN NORTHERN KYUSHU PASS
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 26,000 JPY
4,550,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 13,000 JPY
2,275,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY
Chặng ALPINE-TAKAYAMA-MATSUMOTO AREA TOURIST PASS
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 23,800 JPY
4,165,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,900 JPY
2,082,500 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng MT. FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS MINI
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,500 JPY
1,137,500 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,250 JPY
568,750 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty HOKKAIDO-EAST JAPAN RAILWAYS COMPANY
Chặng JR TOHOKU-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS
Ngày 6DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 30,000 JPY
5,250,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 15,000 JPY
2,625,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé

Bảng giá vé JAPAN RAIL PASS

Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
JAPAN RAILWAYS GROUP
JAPAN RAIL PASS 7DAYS 50,000 JPY
8,750,000 VND
25,000 JPY
4,375,000 VND
70,000 JPY
12,250,000 VND
35,000 JPY
6,125,000 VND
Đặt vé
14DAYS 80,000 JPY
14,000,000 VND
40,000 JPY
7,000,000 VND
110,000 JPY
19,250,000 VND
55,000 JPY
9,625,000 VND
Đặt vé
21DAYS 100,000 JPY
17,500,000 VND
50,000 JPY
8,750,000 VND
140,000 JPY
24,500,000 VND
70,000 JPY
12,250,000 VND
Đặt vé
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY
MT. FUJI-SHIZUOKA AREA TOURIST PASS MINI 3DAYS 6,500 JPY
1,137,500 VND
3,250 JPY
568,750 VND


Đặt vé
ALPINE-TAKAYAMA-MATSUMOTO AREA TOURIST PASS 5DAYS 23,800 JPY
4,165,000 VND
11,900 JPY
2,082,500 VND


Đặt vé
HOKKAIDO RAILWAY COMPANY
SAPPORO-FURANO AREA PASS 4DAYS 10,000 JPY
1,750,000 VND
5,000 JPY
875,000 VND


Đặt vé
SAPPORO-NOBORIBETSU AREA PASS 4DAYS 9,000 JPY
1,575,000 VND
4,500 JPY
787,500 VND


Đặt vé
HOKKAIDO RAIL PASS 5DAYS 20,000 JPY
3,500,000 VND
10,000 JPY
1,750,000 VND


Đặt vé
7DAYS 26,000 JPY
4,550,000 VND
13,000 JPY
2,275,000 VND


Đặt vé
10DAYS 32,000 JPY
5,600,000 VND
16,000 JPY
2,800,000 VND


Đặt vé
CENTRAL WEST JAPAN RAILWAY COMPANY
ISE-KUMANO-WAKAYAMA AREA TOURIST PASS 5DAYS 16,500 JPY
2,887,500 VND
8,250 JPY
1,443,750 VND


Đặt vé
TAKAYAMA-HOKURIKU AREA TOURIST PASS 5DAYS 19,800 JPY
3,465,000 VND
9,900 JPY
1,732,500 VND


Đặt vé
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY
WEST (KANSAI) RAIL PASS 1DAYS 2,800 JPY
490,000 VND
1,400 JPY
245,000 VND


Đặt vé
2DAYS 4,800 JPY
840,000 VND
2,800 JPY
490,000 VND


Đặt vé
3DAYS 5,800 JPY
1,015,000 VND
2,900 JPY
507,500 VND


Đặt vé
4DAYS 7,000 JPY
1,225,000 VND
3,500 JPY
612,500 VND


Đặt vé
WEST (KANSAI WIDE) RAIL PASS 5DAYS 12,000 JPY
2,100,000 VND
6,000 JPY
1,050,000 VND


Đặt vé
WEST (SANYO-SAN'IN) RAIL PASS 7DAYS 23,000 JPY
4,025,000 VND
11,500 JPY
2,012,500 VND


Đặt vé
WEST (KANSAI-HIROSHIMA) RAIL PASS 5DAYS 17,000 JPY
2,975,000 VND
8,500 JPY
1,487,500 VND


Đặt vé
WEST (HIROSHIMA-YAMAGUCHI) RAIL PASS 5DAYS 15,000 JPY
2,625,000 VND
7,500 JPY
1,312,500 VND


Đặt vé
WEST (KANSAI-HOKURIKU) RAIL PASS 7DAYS 19,000 JPY
3,325,000 VND
9,500 JPY
1,662,500 VND


Đặt vé
KANSAI-SAN'IN AREA PASS 7DAYS 18,000 JPY
3,150,000 VND
9,000 JPY
1,575,000 VND


Đặt vé
WEST (SAN'IN&OKAYAMA) RAIL PASS 4DAYS 4,580 JPY
801,500 VND
2,290 JPY
400,750 VND


Đặt vé
SETOUCHI AREA PASS 7DAYS 22,000 JPY
3,850,000 VND
11,000 JPY
1,925,000 VND


Đặt vé
SHIKOKU RAILWAY COMPANY
KAGAWA MINI RAIL & FERRY PASS 2DAYS 6,000 JPY
1,050,000 VND
3,000 JPY
525,000 VND


Đặt vé
ALL SHIKOKU RAIL PASS 5DAYS 17,000 JPY
2,975,000 VND
8,500 JPY
1,487,500 VND


Đặt vé
4DAYS 15,000 JPY
2,625,000 VND
7,500 JPY
1,312,500 VND


Đặt vé
3DAYS 12,000 JPY
2,100,000 VND
6,000 JPY
1,050,000 VND


Đặt vé
KYUSHU RAILWAY COMPANY
KYUSHU (ALL) RAIL PASS 3DAYS 20,000 JPY
3,500,000 VND
10,000 JPY
1,750,000 VND


Đặt vé
5DAYS 22,500 JPY
3,937,500 VND
11,250 JPY
1,968,750 VND


Đặt vé
7DAYS 25,000 JPY
4,375,000 VND
12,500 JPY
2,187,500 VND


Đặt vé
EAST-WEST JAPAN RAILWAYS COMPANY
HOKURIKU ARCH PASS 7DAYS 30,000 JPY
5,250,000 VND
15,000 JPY
2,625,000 VND


Đặt vé
HOKKAIDO-EAST JAPAN RAILWAYS COMPANY
JR TOHOKU-SOUTH HOKKAIDO RAIL PASS 6DAYS 30,000 JPY
5,250,000 VND
15,000 JPY
2,625,000 VND


Đặt vé
WEST JAPAN-KYUSHU RAILWAY COMPANY
SANYO-SAN'IN NORTHERN KYUSHU PASS 7DAYS 26,000 JPY
4,550,000 VND
13,000 JPY
2,275,000 VND


Đặt vé

Khám phá đất nước nhật bản cùng với Japan rail pass

Hệ thống đường sắt được chia thành 6 vùng địa lý và được quản lý bởi 6 công ty thành viên của JR Group - Nhật Bản