Giá vé quy đổi thành tiền Việt Nam đồng có thể thay đổi do tỉ giá.
1Chọn vé
2Đặt vé
3Xác nhận
Công ty Japan Railways Group
Chặng Japan Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 29,650 JPY
5,337,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 14,820 JPY
2,667,600 VND
Giá vé thương gia người lớn 39,600 JPY
7,128,000 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 19,800 JPY
3,564,000 VND
Đặt vé Đặt vé
Ngày 14DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 47,250 JPY
8,505,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 23,620 JPY
4,251,600 VND
Giá vé thương gia người lớn 64,120 JPY
11,541,600 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 32,060 JPY
5,770,800 VND
Đặt vé Đặt vé
Ngày 21DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 60,450 JPY
10,881,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 30,220 JPY
5,439,600 VND
Giá vé thương gia người lớn 83,390 JPY
15,010,200 VND
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) 41,690 JPY
7,504,200 VND
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido Rainway Company
Chặng Hokkaido Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 19,000 JPY
3,420,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,500 JPY
1,710,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 25,000 JPY
4,500,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,500 JPY
2,250,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Central West Japan Rainway Company
Chặng Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 14,260 JPY
2,566,800 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,130 JPY
1,283,400 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng Ise-Kumano Area Tourist Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 11,210 JPY
2,017,800 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,600 JPY
1,008,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty West Japan Rainway Company
Chặng West (Kansai) Rail Pass
Ngày 1DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 2,400 JPY
432,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 1,200 JPY
216,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 2DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,600 JPY
828,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,300 JPY
414,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,600 JPY
1,008,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,800 JPY
504,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 6,800 JPY
1,224,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 3,400 JPY
612,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai Wide) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,000 JPY
1,800,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,000 JPY
900,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Sanyo- San'in) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 20,000 JPY
3,600,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 10,000 JPY
1,800,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 15,000 JPY
2,700,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 7,500 JPY
1,350,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 13,000 JPY
2,340,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,500 JPY
1,170,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 17,000 JPY
3,060,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,500 JPY
1,530,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Hokuriku) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 5,090 JPY
916,200 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,540 JPY
457,200 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (San'in & Okayama) Rail Pass
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 4,580 JPY
824,400 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 2,290 JPY
412,200 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Chặng West (Setouchi Area) Rail Pass
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 19,000 JPY
3,420,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,500 JPY
1,710,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Shikoku Rainway Company
Chặng All Shikoku Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 9,000 JPY
1,620,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 4,500 JPY
810,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 4DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 10,000 JPY
1,800,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,000 JPY
900,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 11,000 JPY
1,980,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 5,500 JPY
990,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 13,000 JPY
2,340,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 6,500 JPY
1,170,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu Rainway Company
Chặng Kyushu (All) Rail Pass
Ngày 3DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 17,000 JPY
3,060,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 8,500 JPY
1,530,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 5DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 18,500 JPY
3,330,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 9,250 JPY
1,665,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 20,000 JPY
3,600,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 10,000 JPY
1,800,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty East- West Japan Rainways Company
Chặng Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 24,500 JPY
4,410,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 12,250 JPY
2,205,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Hokkaido- East Japan Rainways Company
Chặng Jr East- South Hokkaido Rail Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 27,000 JPY
4,860,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 13,500 JPY
2,430,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé
Công ty Kyushu- West Japan Rainways Company
Chặng Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass
Ngày 7DAYS
Giá vé phổ thông người lớn 23,000 JPY
4,140,000 VND
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) 11,500 JPY
2,070,000 VND
Giá vé thương gia người lớn
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t)
Đặt vé Đặt vé

Bảng giá vé JAPAN RAIL PASS

Chặng Ngày Giá phổ thông người lớn Giá phổ thông trẻ em (< 12t) Giá thương gia người lớn Giá thương gia trẻ em (< 12t) Chọn vé
Japan Railways Group
Japan Rail Pass 7DAYS 29,650 JPY
5,337,000 VND
14,820 JPY
2,667,600 VND
39,600 JPY
7,128,000 VND
19,800 JPY
3,564,000 VND
Đặt vé
14DAYS 47,250 JPY
8,505,000 VND
23,620 JPY
4,251,600 VND
64,120 JPY
11,541,600 VND
32,060 JPY
5,770,800 VND
Đặt vé
21DAYS 60,450 JPY
10,881,000 VND
30,220 JPY
5,439,600 VND
83,390 JPY
15,010,200 VND
41,690 JPY
7,504,200 VND
Đặt vé
Hokkaido Rainway Company
Hokkaido Rail Pass 5DAYS 19,000 JPY
3,420,000 VND
9,500 JPY
1,710,000 VND


Đặt vé
7DAYS 25,000 JPY
4,500,000 VND
12,500 JPY
2,250,000 VND


Đặt vé
Central West Japan Rainway Company
Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass 5DAYS 14,260 JPY
2,566,800 VND
7,130 JPY
1,283,400 VND


Đặt vé
Ise-Kumano Area Tourist Pass 5DAYS 11,210 JPY
2,017,800 VND
5,600 JPY
1,008,000 VND


Đặt vé
West Japan Rainway Company
West (Kansai) Rail Pass 1DAYS 2,400 JPY
432,000 VND
1,200 JPY
216,000 VND


Đặt vé
2DAYS 4,600 JPY
828,000 VND
2,300 JPY
414,000 VND


Đặt vé
3DAYS 5,600 JPY
1,008,000 VND
2,800 JPY
504,000 VND


Đặt vé
4DAYS 6,800 JPY
1,224,000 VND
3,400 JPY
612,000 VND


Đặt vé
West (Kansai Wide) Rail Pass 5DAYS 10,000 JPY
1,800,000 VND
5,000 JPY
900,000 VND


Đặt vé
West (Sanyo- San'in) Rail Pass 7DAYS 20,000 JPY
3,600,000 VND
10,000 JPY
1,800,000 VND


Đặt vé
West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass 5DAYS 15,000 JPY
2,700,000 VND
7,500 JPY
1,350,000 VND


Đặt vé
West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass 5DAYS 13,000 JPY
2,340,000 VND
6,500 JPY
1,170,000 VND


Đặt vé
West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass 7DAYS 17,000 JPY
3,060,000 VND
8,500 JPY
1,530,000 VND


Đặt vé
West (Hokuriku) Rail Pass 4DAYS 5,090 JPY
916,200 VND
2,540 JPY
457,200 VND


Đặt vé
West (San'in & Okayama) Rail Pass 4DAYS 4,580 JPY
824,400 VND
2,290 JPY
412,200 VND


Đặt vé
West (Setouchi Area) Rail Pass 5DAYS 19,000 JPY
3,420,000 VND
9,500 JPY
1,710,000 VND


Đặt vé
Shikoku Rainway Company
All Shikoku Rail Pass 3DAYS 9,000 JPY
1,620,000 VND
4,500 JPY
810,000 VND


Đặt vé
4DAYS 10,000 JPY
1,800,000 VND
5,000 JPY
900,000 VND


Đặt vé
5DAYS 11,000 JPY
1,980,000 VND
5,500 JPY
990,000 VND


Đặt vé
7DAYS 13,000 JPY
2,340,000 VND
6,500 JPY
1,170,000 VND


Đặt vé
Kyushu Rainway Company
Kyushu (All) Rail Pass 3DAYS 17,000 JPY
3,060,000 VND
8,500 JPY
1,530,000 VND


Đặt vé
5DAYS 18,500 JPY
3,330,000 VND
9,250 JPY
1,665,000 VND


Đặt vé
7DAYS 20,000 JPY
3,600,000 VND
10,000 JPY
1,800,000 VND


Đặt vé
Kyushu- West Japan Rainways Company
Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass 7DAYS 23,000 JPY
4,140,000 VND
11,500 JPY
2,070,000 VND


Đặt vé
East- West Japan Rainways Company
Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass 7DAYS 24,500 JPY
4,410,000 VND
12,250 JPY
2,205,000 VND


Đặt vé
Hokkaido- East Japan Rainways Company
Jr East- South Hokkaido Rail Pass 7DAYS 27,000 JPY
4,860,000 VND
13,500 JPY
2,430,000 VND


Đặt vé

Khám phá đất nước nhật bản cùng với Japan rail pass

Hệ thống đường sắt được chia thành 6 vùng địa lý và được quản lý bởi 6 công ty thành viên của JR Group - Nhật Bản